ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการสมัคร ตามคุณสมบัติของบริษัทแล้ว  เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนดไว้   ซึ่งมีรายละเอียดอบรมตามหลักสูตรดังนี้

               

               หลักสูตรที่ 1 รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

                               - รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ

                                - รายได้ ค่าใช้จ่าย สวัสดิการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่    

                                - กฏระเบียบเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ

                                -  เกียรติยศ  และความสำคัญของงานรักษาความปลอดภัย

                                - ความสำคัญของผู้ว่าจ้าง

                                - หน้าที่ปฏิบัติโดยสังเขปในหน่วยงาน    

                                - เครื่องแบบ และการแต่งกายที่ถูกต้อง

                                -  เทคนิคการเขียนสมุดรายงาน สมุดบุคคลภายนอก และสมุดจดบันทึกรถเข้า-ออก

                               

                หลักสูตรที่ 2 การบริการลูกค้า และปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

                                - การศึกษาหน่วยงาน และพื้นที่โดยรอบ

                                - การบริการ หรือมารยาทที่ดีต่อผู้ว่าจ้าง และลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงาน     

                                - ข้อห้ามในในการปฏิบัติต่อผู้ว่าจ้าง และผู้มาติดต่อในหน่วยงาน

                                -  การจัดการจราจร

                                - การควบคุมดูแล ยานพาหนะ

               

                 หลักสูตรที่ 3 การฝึกระเบียบวินัย

                                - การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

                                - การฝึกท่ายืนที่สง่าผ่าเผย

                                - การฝึกท่าเดิน และระเบียบแถว

               

                  หลักสูตรที่4 การป้องกับตัว และการปราบปราม

                                - การฝึกเรื่องการสังเกตุการณ์ และลักษณะบุคคลอันตราย

                                - การฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

                                - การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ และการจับกุม

                                การใช้เครื่องดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                                - การแจ้งเหตุ และการใช้วิทยุสื่อสาร

               

                   หลักสูตรที่5 การปลูกฝังจิตสำนึก

                                - การปลูกฝังจิตรสำนึกที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

                                - การปลูกฝังจิตสำนึกในการรักองค์กร

                                - การปลูกฝังจิตสำนึกในการรักหน่วยงานที่ประจำ และผู้ว่าจ้าง                             

                                - การสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพ สร้างความมั่งคั่ง และความมั่นคงในชีวิตได้