ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

 

 

 

 มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

 

 1. พนักงานทำงานครบตามสัญญาจ้าง 365 วัน ไม่มีจัดขาด 100%

 2. เจ้าหน้าที่ มีคุณสมบัตรตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 3. เจ้าหน้าที่ มีคุณสมบัตรตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 
 4. อบรมตามหลักสูตรบริษัทฯ 20 ชั่วโมง ทำงานตามกำหนดได้ทุกคน

 5. มีการวางระบบการทำงาน และจัดทำ Job Description ให้ทุกหน่วยงาน

 6. สายตรวจเข้าตรวจสอบ และบูรณาการณ์อย่างน้อย 4 ครั้ง/ สัปดาห์

 7. เข้าพบผู้ว่าจ้าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

 8. เข้าฝึก ณ หน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 9. ประเมินผลงาน และพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 10. ฝึกดับเพลิงให้ รปภ, ผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 11. ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

 12. มีศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง