ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

 

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางเปลี่ยนผลัดกัน ไว้เป็นมาตรฐานดังนี้

 

ผลัดที่ 1 เวลา  07.00 น. - 19.00 น.

 

ผลัดที่ 2 เวลา  19.00 น. - 07.00 น.

 

ทั้งนี้หากตารางเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดตารางเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามความเหมาะสมของหน่วยงานนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบของทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯยังได้เตรียมกำลังพลสำรองไว้ประจำบริษัทฯ สำหรับทดแทนพนักงานที่ขาด ลาป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีที่หน่วยงานใดต้องการจ้างเสริม เจ้าหน้าที่ รปภ. เป็นกรณีเร่งด่วน ทางบริษัทฯ ได้เตรียมกำลังพลไว้สำรองตลอด 24 ชั่วโมง