ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 26,714

ก่อนการเสนอราคา              
        
ก่อนการเสนอราคาทางบริษัทจะจัดส่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเข้าไปสำรวจพื้นที่หน่วยงาน เพื่อไปศึกษาถึงระบบงาน  หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการเข้าพบกับนายจ้าง เพื่อสอบถามถึงปัญหา และเหตุผลของการใช้บริการงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยวางระบบงานการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม พอได้ข้อมูลเบื้องต้น หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก็จะนำเข้ามูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการเสนออัตราค่าบริการ ซึ่งทางบริษัทจะเสนออัตราค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมกับขอบข่ายการให้บริการในหน่วยงานนั้นๆ และจะนำใบเสนอราคาเพื่อนำส่งให้กับนายจ้างอีกครั้งหนึ่ง

 

 
บริการหลังการขายหากผ่านการอนุมัติ                                                     

      หากผ่านการอนุมัติ และทำสัญญาว่าจ้างแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะคัดเลือกเจ้าหน้าที่รปภ.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และตรงตามข้อกำหนดของการคัดเลือกบุคลากร
ของบริษัทฯ
2. บริษัทจะทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตรการอบรมของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันก่อนการส่งลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
3. บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่รปภ.ลงปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงไว้ในรายละเอียดสัญญาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
4. บริษัทฯ จัดอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น กระบอง  กระบองไฟ เสื้อจราจรกรวยยาง วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
5. บริษัทฯ จะจัดส่งหัวหน้าสายตรวจ เข้าไปแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ, ขอบเขตของงาน และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ แนะนำให้รู้จักกับผู้ว่าจ้าง
6. บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจดูแลหน่วยงานทุกวันในช่วงเดือนแรก และ 3 วันต่อสัปดาห์ใน เดือนถัดไป
7. บริษัทฯ จะจัดกำลังพลสำรองไว้เตรียมไว้รองรับหน่วยงานที่ต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่ม หรือต้องการสับเปลี่ยน ซึ่งสามารถลงพื้นที่ได้ภายใน 12  ชั่วโมง
8. บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจคุณภาพ และประเมินผลการของเจ้าหน้าที่ ทุก ๆ เดือน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดจากบริษัทฯ
9. บริษัทจะดูแลทรัพย์สิน ของผู้ว่าจ่างด้วยความเคร่งครัด ตลอดเวลา และจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ ผู้ว่าจ้างให้ความ ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับใช้งานบริการ