ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

บริษัทรักษาความปลอดภัย มีกฎ และบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่าฝืน ที่ชัดเจน และปฏิบัติจริง เพราะทางบริษัท มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มากที่สุด ซึ่งบริษัท มีกฎระเบียบสำหรับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 

กฎเหล็ก (ห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด) 

 
 - ห้ามดื่มสุราของมึนเมา, หรือมีอาการมึนเมา ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

 - ห้ามขาดงานโดยไม่ลา โดยเด็ดขาด

 - ห้ามทิ้งจุด หรือออกจากหน่วยงาน ในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

 - ห้ามขโมยทรัพย์สิน หรือจงใจหยิบ เอาทรัพย์สินของนายจ้างโดยเด็ดขาด

 

กฎระเบียบคุมเข้มทั่วไป

- ห้ามอ่านหนังสือทุกชนิด ห้ามนั่งหลับ นอนหลับ ในขณะปฏิบัติหน้าที่

- ห้ามยืน เดิน สูบบุหรี่โดยเปิดเผย โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะพื้นที่รักษาการณ์ที่มีวัตถุไวไฟ

- ห้ามทำความรู้จักสนิทสนมกับลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัท ของนายจ้างโดยเด็ดขาด

- ต้องพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งเครื่องแบบให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

- ห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวด ต้องตัดและโกนให้เรียบร้อย

- ต้องเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ เข้า-ออก ตามเวลาที่บริษัทกำหนด ห้ามเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ หรือทางนายจ้าง โดยเด็ดขาด

- ห้ามเข้าไปในหน่วยงานที่ประจำหน่วยเมื่อพ้นหน้าที่ หรือวันหยุด

- การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์

- การลากิจ ลาหยุด ห้ามลาในวันหยุดประเพณี วันนักขัตฤกษ์ วันรับเงินเดือนและหลังวันรับเงินเดือน โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนตัดค่าแรงตามสัญญาว่าจ้างของหน่วยงานนั้น

- ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเกิดจากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของนายจ้าง หรือกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยกันเอง โดยเด็ดขาด

- ห้ามดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือร้องเพลงในลักษณะก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น

- ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าหน่วยงาน

- ห้ามรับฝากสิ่งของใด ของบุคคลอื่นยกเว้น พนักงานที่มีหน้าที่รับฝากของ ของพนักงานด้วยกัน

- ห้ามละเมิดกฎระเบียบของบริษัทฯ ของนายจ้าง

- ห้ามนินทาว่าร้ายหรือใส่ความผู้บังคับบัญชาในทางที่เสียหาย

- ห้ามเรี่ยไร หรือรับบริจาคสิ่งใด ๆ จากผู้อื่น

- ห้ามกล่าวเท็จ หรือเขียนรายงานด้วยข้อความเท็จ

- ห้ามแสดงกิริยาท่าทางส่อไปในทางชู้สาวกับผู้ที่มาติดต่อในขณะปฏิบัติหน้าที่

 - ห้ามถอดเครื่องแบบ หรือส่วนประกอบของเครื่องแบบออกก่อนเลิกงาน

  

การวางบทลงโทษ

ความผิดครั้งที่   1 ความผิดครั้งที่ 2 ความผิดครั้งที่3
* ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา *สั่งพักงาน * ให้ออก
* ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณะอักษร * สั่งตัดค่าแรง * ปลดออก
*  ภาคทัณฑ์บน
* ไล่ออก


** ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด **