ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 26,714

บริษัท มีมาตรฐานการรับสมัครเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 20-55 ปี  สูง  165  ซ.ม. ขึ้นไป ผ่านการเป็นทหารและฝึกมาอย่างดี

2.  เพศหญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3.  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านงานรักษาความปลอดภัย มาก่อน

4.  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัท ได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน จากกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ (บ.ช.ป.)  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.  ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน

6.  ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ ของบริษัทและลงความเห็นว่าเหมาะสมกับ การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

7.  ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ  การพนัน  และโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

 

 


 
เจ้าหน้าที่กำลังเขียนใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน   ใบสมัครงานจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้ประกอบการสมัครงา

 

  ................................  
  หลังจากมีการเขียนใบสมัครจะมีการวัดส่วนสูง วัดน้ำหนัก ตรวจตามร่างกายว่าผ่านเกณฑ์การสมัครหรือไม่
 .............................ผ่านเกณฑ์การสมัครงาน  

 

ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 
ผ่านการสมัคร และผ่านการเป็นเจ้าหน้า่ที่รักษาความปลอดภัยของ "พรีเมี่ยมการ์ด"