ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 42,084
Writed : 10 Jul 14, 14:09

            บริษัทฯ ได้มีการอบรมสายตรวจ รปภ. อยู่เป็นระยะ ๆ ด้วยวิทยากร/ ครูฝึกอบรมด้านรักษาความปลอดภัย มืออาชีพ ทำให้สายตรวจของบริษัทฯ มีความรู้ และศักยภาพ ในการทำงาน นำพาทีมงาน รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายตรวจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ในทุกๆ เรื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งภาค ทฤษฏี และปฏิบัติ  ปรากฏดังรูปที่ปรากฏ