ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

     ในระยะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ หรือฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เข้าไปตรวจตรา หรือตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เฉลี่ยอาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในทุกวันของการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดหัวหน้าชุดเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชา ในเรื่องระเบียบวินัย และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงติดต่อ ประสานงาน  กับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่  รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด