ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,353

 

 

บุคคลใดที่เคยต้อง คดีอาญา หรือเคยต้องคุก จะมีรายชื่อในกองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งจะไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากทางบริษัทฯ